PRIVACY EN E-MAIL DISCLAIMER

HuisRAAD Advocaten garandeert dat jouw privacy gerespecteerd wordt en dat er vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken alle gegevens in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften. Je persoonsgegevens worden nooit overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder je toestemming. Je kan ten alle tijden om inzage vragen in de persoonsgegevens die we van jou bewaren. Als cliënt geef je ons de uitdrukkelijke toestemming om de informatie over je dossier en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens omtrent eventuele strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden, zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en onze taak als jouw advocaat. Wij behoudens ons tevens het recht om deze informatie te verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, alsook het instellen of het onderbouwen van een rechtsvordering. 

 

Als cliënt heb jij steeds het recht om ons te vragen inzage te nemen in de door ons van jou bewaarde persoonsgegevens, alsook het recht om hiervan correctie te vragen en de verwijdering ervan. Op jouw vraag kunnen je persoonsgegevens tevens worden overgedragen. Deze verzoeken kan je steeds aan ons richten en meer bepaald aan de advocaat die jou dossier behandelt. Wij verbinden ons ertoe om jou binnen een termijn van één maand een gemotiveerd antwoord op je verzoek te geven. In dit antwoord zullen wij motiveren waarom er al dan niet kan ingegaan worden op je verzoek. Wij zullen voor dit verzoek eventuele administratieve kosten die noodzakelijk zijn om je verzoek in te willigen aanrekenen.

Indien je van oordeel zou zijn dat wij niet correct zouden hebben gehandeld in de verwerking van je persoonsgegevens of wij niet voldoende tegemoet gekomen zouden zijn aan jouw verzoeken hieromtrent, dan kan je een klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

De e-mailberichten die je van ons ontvangt kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en zijn, inclusief de eventuele bijlage, alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm dan ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien je van ons per vergissing een e-mail ontvangt, meldt dat dan aan HuisRAAD Advocaten en vernietig de e-mail. HuisRAAD Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Evenmin kunnen uit de inhoud van dit e-mailbericht en de eventuele bijlagen rechten worden ontleend.

  • Facebook - Black Circle